Tolk en Docent NGT

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 : Toepasbaarheid
1.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en lezingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of lezing komt tot stand door het indienen van een inschrijfformulier door de deelnemer of opdrachtgever en het verstrekken van een deelnamebevestiging door Wendy Frissen *.

Artikel 2 : Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of lezingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Wendy Frissen behoudt zich het recht voor om cursussen te annuleren indien er te weinig inschrijvingen zijn.
2.2 Wendy Frissen behoudt zich het recht voor om, indien nodig, de locatie te wijzigen.
2.3 Inschrijvingen worden afgehandeld in volgorde van ontvangst.
2.4 Een inschrijving / deelname is pas definitief na ontvangst van het overeengekomen honorarium / cursusgeld.

Artikel 3 : Annulering en wijziging
3.1 Annulering van een cursus, workshop, training of lezing door een deelnemer (of zijn/haar opdrachtgever) dient schriftelijk te geschieden. De datum van dit schrijven geldt als bepalend.
3.2 In geval van verhindering van een deelnemer, is de deelnemer tot 2 weken voor aanvang van een cursus gerechtigd een vervanger aan te melden. In alle gevallen is goedkeuring van Wendy Frissen noodzakelijk. Wendy Frissen is gemachtigd eerst deelnemers van de wachtlijst te plaatsen.
3.3 Annulering is tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang kosteloos mogelijk. Bij annuleren tussen 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het overeengekomen honorarium / cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 100% van het overeengekomen honorarium / cursusgeld in rekening gebracht.
3.4 Na aanvang van een cursus, workshop of training is annulering niet meer mogelijk. De deelnemer of opdrachtgever is dan volledige betaling verschuldigd.
3.5 Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige kosten verschuldigd.
3.6 Wendy Frissen behoudt zich het recht voor om ten aanzien van cursussen, workshops, trainingen of lezingen organisatorische en / of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4 : Betaling
4.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij anders overeengekomen met Wendy Frissen. De overeengekomen prijs is inclusief btw.
4.2 Bij cursussen of trainingen waarbij de kosten hoger zijn dan €500,- (500 euro), wordt een aanbetaling gevraagd en dient de rest van het cursusgeld uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus of training te zijn betaald.
4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de deelnemer of opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is de deelnemer of opdrachtgever over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
4.4 Indien de deelnemer of opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Wendy Frissen gerechtigd, zonder gerechtelijke tussenkomst, over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Wendy Frissen om schadevergoeding te vorderen.
4.5 Zowel Wendy Frissen als de deelnemer zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval de deelnemer of opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.
4.6 Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van €70,- (70 euro) komen volledig voor rekening van de deelnemer of opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de gelden c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 5 : Intellectuele- en materiële eigendommen
5.1 Wendy Frissen behoudt zich alle rechten van intellectuele en materiële eigendommen voor met betrekking tot de door Wendy Frissen verstrekte middelen. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings– of presentatiemateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Wendy Frissen en/of Nederlands Gebarencentrum toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik geven.

Artikel 6 : Uitvoering van de opdracht
6.1 Indien Wendy Frissen niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Wendy Frissen het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
6.2 Wendy Frissen heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien zij ten gevolge van de veranderingen in de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer lagen tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.
6.3 Wendy Frissen streeft ernaar om de geplande cursus, workshop, training of lezing te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus, workshop, training of lezing echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Wendy Frissen hiervoor jegens deelnemer of opdrachtgever niet aansprakelijk. Wendy Frissen zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende cursus, workshop, training of lezing, eventueel door een andere gekwalificeerde docent verzorgd. Indien Wendy Frissen niet in staat is om een vervangen cursus, workshop, training of lezing aan te bieden, heeft de deelnemer of opdrachtgever recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van het betaalde honorarium of cursusgeld.
6.4 De met Wendy Frissen gesloten overeenkomst leidt voor Wendy Frissen tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
6.5 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Wendy Frissen zicht het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen. Aan de brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 7 : Klachten en geschillen
7.1 Eventuele klachten over de door Wendy Frissen geleverde diensten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na het incident, schriftelijk en gemotiveerd aan Wendy Frissen kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de deelnemer of opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.
7.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer of opdrachtgever niet van zijn of haar betalingsverplichting.

Artikel 8 : Aansprakelijkheid
8.1 Wendy Frissen sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of letsel ontstaan op de locatie tijdens de cursus, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. De deelnemer of opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor dergelijke persoonlijke schade of letsel.
8.2 De deelnemer of opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor alle aanspraken van derden, waaronder deelnemers, tot vergoeding van schade tijdens of in verband met cursus, workshop, training of lezing en vrijwaart Wendy Frissen voor alle aansprakelijkheid.
8.3 De deelnemer of opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor schade aan de locatie of op de locatie gebruikte middelen en vrijwaart Wendy Frissen voor alle aansprakelijkheid.

Artikel 9 : Geheimhouding
9.1 Deelnemers of opdrachtgevers verplichtingen zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van mededeelnemers tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de deelnemer en opdrachtgevers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Artikel 10 : Overige bepalingen
10.1 Op de overeenkomst tussen Wendy Frissen en de deelnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 

* Waar ‘Wendy Frissen’ staat, kan vanaf 1-12-2014 ook ‘Babygebaren Limburg’ gelezen worden